ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H Εταιρεία ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα της κατασκευής και επισκευής μεταλλικών εξαρτημάτων και τελικών προϊόντων μηχανουργείου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για:

  • την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Πελατών της και των ενδιαφερόμενων μερών
  • την τήρηση των απαιτούμενων κάθε φορά Νομοθετικών και Κανονιστικών Προδιαγραφών για την υλοποίηση των παραγωγικών διεργασιών και τη λειτουργία της Εταιρείας
  • τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των παραγωγικών διεργασιών της, καθώς και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητάς που εφαρμόζει
  • τη στήριξη και τη συμμετοχή όλων στην προσπάθεια για ανάπτυξη και ευημερία, διατηρώντας την Εταιρεία ανταγωνιστική και οικονομικά ισχυρή, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής εργαζομένων και συνεργατών.

Η Διοίκηση της Εταιρείας και όλο το προσωπικό της δεσμεύεται να συμμετέχει στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων και στη συνεχή βελτίωση μέσα από το εγκατεστημένο ΣΔΠ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Η επίτευξη αυτών των στόχων εξασφαλίζεται με:
• την εφαρμογή των καταγεγραμμένων Διαδικασιών Διαχείρισης Ποιότητας
• τη χρήση μεθόδων μέτρησης και ανάλυσης των δεδομένων που προκύπτουν από την παρακολούθηση του ΣΔΠ
• τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση των αστοχιών και την αποφυγή επανάληψης λαθών
• την άμεση αντιμετώπιση των Παραπόνων των Πελατών με στόχο την αύξηση της ικανοποίησής τους
• την παροχή των απαραίτητων πόρων και της κατάλληλης εκπαίδευσης στο προσωπικό με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων τους
• τον προγραμματισμό και την έγκαιρη υλοποίηση ενεργειών με στόχο τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας της Εταιρείας

Αποτελεί συνείδηση όλων των εργαζομένων στην ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.Π.Ε. ότι η ποιότητα δεν είναι μόνο ευθύνη της Διοίκησης αλλά και αποτέλεσμα καλής συνεργασίας. Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας έχει κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό και είναι διαθέσιμη σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη. Οι αρχές της και οι στόχοι της ανασκοπούνται περιοδικά από τη Διοίκηση της.

Koutsogiannis Certificate of insurance

Οι εταιρία μας διαθέτει πιστοποιημένες μεθόδους συγκολλήσεων συμφώνα με το EN ISO 15614-1 και πιστοποιημένους συγκολλητές συμφώνα με το EN ISO 9606-1. Φορέας πιστοποίησης είναι η ΕΒΕΤΑΜ.

ebetam
Image